PLANT ÖDÜLLERİ 2015-2016

PLANT ÖDÜLLERİ 2015-2016

 

1. AMAÇ

Ülkemiz bitkisel materyal üretiminde ve peyzaj mimarlığında çağdaş ve yenilikçi yaklaşımların, sosyal - kültürel boyutunun ve bunların kamu yararına kullanımının önemi ile Peyzaj Mimarlığı faaliyetleri ile üretim olanaklarının tanıtılması, özendirilmesi, kalite ve sürekliliğin teşvik edilmesi, ihracatın artırılması, kamuoyunun gündeminde bulundurulması ve mesleki gelişimin desteklenmesi amacıyla Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen bir ödül organizasyonudur.

Ödül genel olarak:  ülkemiz "Süs Bitkisi" üretiminde çağdaş ve yenilikçi yaklaşımları, ekonomiye ve  "Peyzaj Mimarlığı" disiplinine katkıyı özendirmek; seçilecek kişi ve/veya kuruluşları kamuoyu gündemine getirmek ve onure etmek amaçlarını taşımaktadır.

 

2. KAPSAM

2017 Mart ayı içerisinde sergi düzenlenerek seçilen üreticilere, kamusal ve özel alandaki uygulamacılar ile uygulanmış proje dallarında ödül verilecektir.

 

3. ÖDÜLLER

Ödüller "Üretici" "Uygulama" "Bakım" ve "Plant PSBD Özel Ödülleri" olmak üzere dört ana başlık altında verilecektir. Ayrıca jürinin belirleyeceği bir isme, başvuru dâhilinde olmayan "Onur Ödülü" verilecektir. Ödül kategorilerinin tam listesi aşağıdaki gibidir.

 

3.1.-ÜRETİCİ KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

3.1.1.Girişimcilik Ödülleri

3.1.1.1 Satın Alma Ödülü

 

Sektörün büyümesi, gelişmesi ve ulusal standartların oluşmasında bilimsel yöntemleri kullanan maliyet-fayda dengesini maksimum seviyede gözeterek alım yapan kurum, kuruluşlar veya tüzel kişilikler arasından seçilecektir.

 

3.1.1.2 İnovasyon Ödülü

Teknolojik altyapı (Biyogenetik, doku kültürü vb.) yatırımı yaparak yeni veya değiştirilmiş ürün üretimi yapan, yeni fikirler oluşturan, emek ve beceri gerektiren yaratıcı fikirleri ticarileştirerek ülke ekonomisine katkı sağlayan, yeni pazarlama yöntemleri ile sürdürülebilir büyüme ve artan iş olanakları için etkin politikalar belirleyen kurum, kuruluşlar ile tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.1.3 Öncülük

Sektörel gelişim konusunda yatırımları ve faaliyetleri sonucu bilimsel ve uluslararası normların ülkemizde kullanılmasını, sektörün profesyonelleşmesini, ürettiği ürünün ticari bir değerinin olmasını ve ülke ekonomisine artı bir değer katmasını sağlayan kurum, kuruluşlar ile tüzel ve özel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.1.4 İhracat

Uluslararası ticaret çerçevesinde tüzel kişiliklerin yaptığı uluslararası satış faaliyetlerinin resmi kayıtlarına göre Tüzel Kişiliklere verilecektir. (Resmi veriler esastır)

 

3.1.2 ÜRETİM KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

3.1.2.1 Fide Üretim Ödülü

Yaptığı fide (tohumculuk yasasında yer alan tanımı ile) üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.2.2 Mevsimlik Bitki Üretim Ödülü

Yaptığı mevsimlik çiçek üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.2.3 Çalı Grubu Bitki Üretim Ödülü

Yaptığı çalı grubu bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.2.4 Ağaç Grubu Bitki Üretim Ödülü

Yaptığı ağaç grubu bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart(kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.2.5 İç Mekân Saksılı Bitki Üretim Ödülü

Yaptığı iç mekân saksılı bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.2.6 Soğanlı Bitkiler Üretim Ödülü

Yaptığı soğanlı bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

3.1.2.7 Çok Yıllık (Perennial) Bitkiler Üretim Ödülü

Yaptığı çok yıllık (perennial) bitki üretimi ile sektörün ihtiyacına cevap veren, üretiminde ve satışında uluslararası standart (kullanılan üretim toprağı, varsa saksısı, etiketi, bitki yetiştirme tekniği, makine parkı, kullandığı bitki besinleri vs.) ve yöntemleri kullanan, SÜSBİR üyesi olan kurum-kuruluş ve tüzel kişiliklere verilecektir.

 

 3.2. UYGULAMA ÖDÜLLERİ

3.2.1 Karma Uygulamalar Ödülü

Son on yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, konut, ticaret, alışveriş merkezi ve otel kullanımlarından en az ikisini aynı anda içerisinde bulundurması; sürdürülebilirlik, çevreye ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.2.2 Konut Uygulamaları Ödülü

Son on yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı salt konut(villa bahçeleri tekil apartmanlar ve toplu konutlar dahil)  olması sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir. (Bu dalda en az iki ödül verilecektir.)

 

3.2.3 Tematik ve Yenilikçi Uygulamalar Ödülü

Son on yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibari ile bir tema içeren, insanlar için ilgi çekici olması; sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

3.2.4 Yurtdışı uygulamalar Ödülü

Son on yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yapılmış olmak koşuluyla proje uygulayıcılarına verilecektir.

 

 3.3 PROJE DALI ÖDÜLÜ

3.3.1- Uygulanmış proje dalı ödülü

Son on yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, proje yöneticisinin Oda'ya kayıtlı Peyzaj Mimarı veya 5531 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi kapsamında yer alan 31.12.1989 tarihinden önce mezun olan Orman Mühendisi, Yüksek Mühendisi olması koşuluyla proje müelliflerine verilecektir. (Bu dalda en az iki ödül verilecektir.)

 

 3.4 BAKIM ÖDÜLLERİ

Ana faaliyet konuları arasında yeşil alanların bakımı, yer alan kurum, kuruluş ve tüzel kişilikler arasından; makine parkı, personel yapısı ve niteliği ile bakımını yaptığı alanların fiziki yapısıyla başarılı olanlara verilecektir.

 

 4.PLANT PSBD ÖZEL ÖDÜLLERİ

4.1.Kamusal Uygulamalar Ödülü

Son on yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kamu kurumlarına (belediyeler, merkezi idareler vb.)tarafından ihale edilmiş olmak koşuluyla ilgili mahalli idarelere verilecektir. (Bu dalda ödül kısıtlaması yoktur.)

 

4.2 Sektöre Katkı Ödülü

Üst düzey devlet kurumları veya yatırımcı kuruluşlar arasından sektörün gelişmesine ve geleceğine ışık tutacak yönlendirmeleri yapan kurumlara verilecektir. Plant PSBD' nin önerisi ve jürinin kararıyla belirlenecektir. Herhangi bir başvuru gerekmemektedir.

 

 5.- ONUR ÖDÜLÜ

Tüm meslek hayatı boyunca, başta gerçekleşmiş projeleri olmak üzere, Sektöre verdiği hizmetleri nedeniyle, gerçek kişilere verilir. Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, önerilecek isimler üzerinde Seçici Kurul'un belirleyeceği yöntemle saptanacak ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilecektir.

 

 6. KURULLAR

6.1   Ödül Seçici Kurulu

1-    Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı / İTÜ Emekli Öğr. Üyesi

2-    Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş / Ege Üniversitesi

3-    Prof. Dr. Hayran Çelem / Ankara Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi

4-   Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Bşk.

5-    Hüseyin Remzi Adıyaman, Plant PSBD İmtiyaz Sahibi

6-    Selami Doğancı / Peyzaj Yüksek Mimarı

7-    Şenay Tuğba Yanık / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

Antalya Şubesi 2. Başkanı

8-    Ünal Vural / Ziraat  Teknikeri

9-    Yılmaz Aktaş / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

İstanbul Şubesi 2. Başkanı

 

 

6.2.  Ödül Organizasyon Kurulu

1. Prof. Dr. Hayriye Eşbah TUNCAY (İ.T.Ü Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı)

2. Araş. Gör. Başak ÖZER (İ.T.Ü Peyzaj Mimarlığı Bölümü) 

3. Esengül ÇELENK, Plant Dergisi Halkla İlişkiler Müdürü   

 

 7. KATILIM KOŞULLARI

7.1. Ödüllere Süs-Bir Üyesi tüm üreticilerin yanı sıra: Şartnamede yer alan ilgili kriterlere ve şartname genel ruhuna aykırı olmamak koşuluyla, ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak katılabilir.

 

7.2.Uygulanmış Proje dalında ödüle katılabilmek için, müellif(ler)in Peyzaj Mimarları Odası üyesi olması zorunludur. Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda ise peyzaj mimarının, şirketin %51 hissedarı ve imza yetkilisi olması esas olup, projede çalışan peyzaj mimar(lar)ın veya 5531 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesinde belirtilen Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi olması zorunludur.

Katılımcılar, her kategori için ayrı ayrı ve istedikleri sayıda katılabilirler. Her katılım, 1 (bir) adet A0 (1189 x 841mm) sunuş paftası olacak ve fotoblok benzeri sert yüzey üzerine yapıştırılacaktır. Paftanın üzerinde proje veya üreticinin künyesi (adı, yeri, işveren, proje ve uygulama bitiş tarihi vb.) ile proje müellif(ler)inin isimleri yer alacaktır. Her türlü sunuş tekniği serbest olup yine proje ile ilgili açıklamalar da bu pafta üzerinde yer alacaktır.

 

7.3.Uygulanmış Proje dalı dışındaki kategorilere başvuracak olan özel ya da tüzel kişilerin başvuru şekli şartname amaç ve ruhuna aykırı olmamak ve ödül takvimi işleyişini engellememek kaydıyla genel olarak serbesttir.  (Şirket içi envanterler, Ar-Ge raporları, yüksek çözünürlüklü fotoğraf çıktıları (ayrıca CD ortamında) ve video kayıtları, ender ürünlerden 7 adet numune vs.) Ayrıca Seçici Kurul gerekli gördüğü hallerde katılımcılara ait kurumsal tesisleri incelemek için bir ya da birkaç kurul üyesini görevlendirebilir.

 

7.4.Ödüle katılacak eserler, teslim edildikten sonra geri çekilemez; teslim edilen çalışmaların yurt içi sergilerde ve kataloglarda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Bunlarla ilgili telif ücreti ödenmez.

 

 8. TESLİM

Katılımcıların, sunumlarını 28 Kasım 2016 Pazartesi gününden başlamak kaydıyla; elden veya kargo ile 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar "Papuççular mh. Değirmenhan sk. Abdülkadir Güler İş. Mrk. no:19 Adapazarı/SAKARYA TELEFON: (264) 281 9911" adresine ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Kargo gönderi ücretleri ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden katılımcılar sorumludur. Bu tarihten sonraki katılımlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. İletişim için;

 

1. Prof. Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY (İ.T.Ü Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı): e-posta: hayriyeesbah@yahoo.com 

2. Araş. Gör. Başak ÖZER (İ.T.Ü Peyzaj Mimarlığı Bölümü)  e-posta: virgozer@gmail.com

3. Esengül ÇELENK, Plant Dergisi Halkla İlişkiler Müdürü:

e-posta:halklailiskiler@plantdergisi.com  

 

 

 9. SERGİ ve ÖDÜL TÖRENİ

17 Şubat 2017 Cuma Günü saat 19:00'da İstanbul ZORLU PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ' nde  gerçekleşecek olup, rezervasyon mecburidir. Ödül kazanan kişi, kurum veya kuruluşlar ödül töreniyle eş zamanlı açıklanacak olup, tören öncesinde haricen bir açıklama yapılmayacaktır.

 

 

NOT: TÜM KATILIMCILARA 2 KİŞİLİK ÖDÜL GECESİ DAVETİYESİ VERİLECEKTİR.